top of page

סיפור הצלחה - הערכת שווי

עודכן: 29 באוג׳ 2018

בעל חברה שהיה מעוניין להיכנס כשותף בחברה אחרת פנה אלינו. בעל החברה היה מעוניין להבין מהו שווי החברה הנרכשת ובנוסף מה שווי הערכים המוספים כתוצאה מהסינרגיה עם פעילותו הקיימת.


תהליך העבודה כלל תחילה פגישה עם הלקוח והבנת הציפיות שלו מכניסה כשותף לחברה, לאחר מכן התקיימו סבבי פגישות עם אנשי מפתח בחברה הנרכשת, עם לקוחות ועם ספקים במסגרתם נבחנה פעילות החברה במתכונת הקיימת, שווקים, המתחרים, התוכניות לעתיד ועוד.


עם סיום איסוף המידע בוצעה הערכת שווי במתודות שונות ובתסריטים שונים: מתודת היוון תזרים המזומנים, מתודת השווי הנכסי, מתודת מכפילי שווי, בתסריטים אגרסיביים ובתסריטים שמרנים. לאור כל אלו הוערך שווי החברה.

לאחר הערכת שווי החברה נבחנו הערכים המוספים ללקוח: בעיקר היכולת להגדיל את מכירות החברה הנרכשת באמצעות שימוש במערך ההפצה של הלקוח, הוזלה במחירי התשומות בחברה הנרכשת כתוצאה מרכישת כמויות גדולות יותר ועוד.


בשיחה מסכמת עם הלקוח הוצגו בפניו שווי החברה, שווי הערכים המוספים עבורו כתוצאה מסינרגיה עם פעילותו, הוצגו היתרונות אל מול הסיכונים ברכישה והוצע מודל התקשרות אשר יאפשר הגבלה של הסיכון בתקופה הראשונית. הלקוח קיבל תמונה רחבה וכלים לקבלת ההחלטה והוא נכנס כשותף בחברה באמצעות המודל המפורט שהוצע בעבודה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page