top of page

סיפור הצלחה - ליווי פיננסי שוטף

א.ש.ל יעוץ כלכלי-עסקי מלווה חברות בצמיחה לאורך זמן.

תהליך הצמיחה הנו תהליך מתמשך המעלה סוגיות מורכבות ונוגע בנושאים פיננסיים וניהוליים מהותיים.

אחת מהחברות המלוות פנתה אלינו לצורך ליווי פיננסי שוטף.


בתחילת הדרך נבנתה תוכנית עסקית לטווח הארוך, הוגדרו היעדים והדרכים להשגתם ונבנה תקציב מפורט לשנה הקרובה. התוכנית העסקית והתקציב העלו צורך בגידול באמצעי המימון העומדים לרשות החברה, התוכניות הוצגו לבנק המלווה ולחברה אושרה הגדלת מסגרת האשראי באופן שיתאים לצרכיה הגדלים.


כחלק מתהליך הליווי הוטמעה בחברה מערכת בקרה שוטפת על התוצאות העסקיות ובוצעו התאמות לתוכנית החדשה. כתוצאה מבקרת תזרים המזומנים ומבקרת ההון החוזר שופרו תהליכי ניהול המלאי והגבייה, תקציב ההוצאות עודכן וצפי ההכנסות נבחן מחדש. תוך כדי תנועה צפו ועלו סוגיות ניהוליות נוספות, בענייני כח אדם, רכש ושיווק, כל אלה קיבלו מענה במסגרת העבודה המשותפת.


כתוצאה מפעולות אלו החברה צומחת באופן מבוקר, גידול ההכנסות בא במקביל לגידול ברווח ולגידול בתזרים המזומנים.


למנכ"ל החברה יש כתובת שוטפת, זמינה ומקצועית אשר מלווה אותו בכל הסוגיות הניהוליות והפיננסיות העומדות על הפרק.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page