top of page

סיפור הצלחה - תמחיר

עודכן: 13 באוג׳ 2018

חברה תעשייתית מובילה פנתה לא.ש.ל יעוץ כלכלי-עסקי במטרה לבחון את רווחיות המוצרים הקיימים ולבנות מודל תמחיר ברור ונוח לשימוש וקל לעדכון.


תהליך העבודה כלל מספר שלבים:

תחילה בוצע מיפוי מצב קיים: נבדקו הצרכים הניהוליים של משתמשי התמחיר, היבטי תפעול וביטוים בתמחיר וכד'. המיפוי הציף את העובדה שאנשי היצור אינם מעורבים בתמחיר, נמצא כי חלק מהעלויות הן היסטוריות ואינן משקפות את המציאות וכן שלא נלקחו בחשבון שיפורים טכנולוגים שבוצעו ואמורים להוזיל את עלות המוצר.


אחת ההחלטות טרם יישום התמחיר החדש הייתה הקמתו של צוות עבודה מולטי דיסציפלינארי שהורכב מאנשי תפעול, שיווק, כספים ומערכות מידע, באופן זה נוצר שיח בין כל הגורמים הרלוונטיים לתמחיר.


בניהולה של שירית נבנה מודל תמחירי אשר מקשר בין העלויות העדכניות לבין היבטי היצור העדכניים, במקביל עודכנו עצי המוצר באופן שיתאים לשיפורים הטכנולוגים שבוצעו. גם צרכי השיווק קיבלו מענה בכך שמערכות המידע עודכנו , וכעת הן מספקות אפשרות לבחון רווחיות באופן ידידותי ונגיש.


התמחיר החדש הציג בפני החברה רווחיות מוצרים מפתיעה, המנהלים גילו שמוצרים מסוימים רווחיים יותר ממה שהם חשבו ואחרים רווחיים פחות. לאור התמחיר החדש החברה שינתה את אסטרטגית השיווק והחלה למקד מאמצי שיווק במוצרים רווחיים. השיפור ברווחיות הגיע במהירות.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page