top of page

תקציב ובקרה

אחד מהכלים הכלכליים החשובים ביותר להתנהלות תקינה של עסק והצלחתו הוא בנייה נכונה של תקציב, פיקוח על ההתנהלות התקציבית ועמידה ביעדיו. התקציב מהווה כלי חשוב לכל עסק ללא תלות בגודלה או היקפו.

התקציב הנו כלי ניהולי שמטרתו בניית מסגרת להוצאות הכספיות העתידיות של עסק, מיזם, פרויקט, לתקופת זמן מוגדרת (שנה, חודש, רבעון) והוא מתווה את סך המשאבים העומדים לרשות החברה בכפוף לסדרי העדיפויות שמגדירה ההנהלה בסוגיות כגון: יעדי ההכנסות וההוצאות, פירוט צורכי ההון ותחזית תזרים המזומנים.

התקציב מתווה את סך המשאבים העומדים לרשות החברה בכפוף לסדרי העדיפויות שמגדירה ההנהלה.

בתקציב מוגדרים יעדי ההכנסות וההוצאות, פירוט צורכי ההון ותחזית תזרים המזומנים.

קיימות שתי גישות עיקריות לבנייה תקציבית ולהגדרת יעדים: קיימת שיטה של בניית תקציב הדוגלת ב"Top Down" - מלמעלה למטה, דהיינו, הגדרת התקציב הכולל ואז חלוקתו ופירוקו לגורמים לפי הצורך ודרישות העסק, ומולה גישת - "Bottom Up" מלמטה למעלה, גיבוש רשימת צרכים ומטרות שלפיה נבנה התקציב.

גישות שונות קיימות גם בהגדרת יעדים: הגדרת יעדים אגרסיביים אל מול הגדרת יעדים שמרניים. לגישות השונות יתרונות וחסרונות. בעת הכנת תקציב קיימת חשיבות לגיבוש יעדים ברורים ותקציב מוגדר מחד, ומאידך לשמור על גמישות בהקצאת המשאבים ובהתאמות שידרשו בהתאם להתפתחויות בפועל.

בקרה תקציבית

כדי לוודא שהעסק/הארגון/החברה עובדים ע"פ התקציב שגובש, יש לקיים  בקרה תקציבית שמהותה בחינה שוטפת של הביצוע אל מול התקציב, הסקת מסקנות תוך כדי תנועה וביצוע התאמות ושינויים בכדי לעמוד ביעדים. כלי הבקרה התקציבית נועדו לשמור באופן שוטף על עמידה ביעדי התקציב ולמנוע חריגות מהתחזיות.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל שלבי הכנת התקציב ובנית תהליכי הבקרה ומבצעים בין היתר:

  • הגדרת היעדים: בחירת מתודה מתאימה לחברה ויצירת תמהיל יעדים נכון

  • הכנת תחזית הכנסות ביחידות השונות ומרכזי הרווח בחברה

  • הכנת תחזית הוצאות והשקעות ביחידות החברה השונות

  • גיבוש תוצרי התקציב והטמעתם בחברה

  • ליווי ההנהלה בדיוני התקציב והעברתו לכל חלקי החברה

  • בנית כלי בקרה תקציבית אפקטיביים במודל ייחודי

  • בנית תחזית תזרים מזומנים וכלי מעקב ובקרה שוטפים

 

למנכ"לית החברה, שירית לוי-רוזנבאום ניסיון רב שנים בגיבוש ובניהול תקציבים בהיקפים גדולים בחברות מהמובילות במשק. השירות מותאם למשאבים ולצורכי העסק במודל עבודה מותאם אישית.

לקוחות מספרים

"אני שמח להמליץ על  שירית מחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי.

שירית שימשה יועצת לחברתנו טופ קאר שריון בע"מ בהכנת תכנית עסקית לחברה. ברצוני לציין כי בזמן כה קצר שעמד לרשותה, הצליחה שירית לעמוד בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות ומקצועיות עבודתה, עבודה שנעשתה מסביב לשעון ועמדה לרשותנו ככל הנדרש"

​דורון לבוק, מנכ"ל, טופ קאר שריון בע"מ

bottom of page