top of page

תמחיר

תמחיר הנו כלי המהווה גשר בין השפה התפעולית ובין העולם הפיננסי.

תמחיר הנו כלי ניהולי מרכזי בחברות, לתמחיר אמין שימושים רבים אשר מסייעים לחברה בפעילותה ומביאים להגדלת הכנסות, הקטנת עלויות והגדלת רווח.

 

תמחיר אמין מסייע לדרגים הניהוליים לקבל תמונה המדויקת של ליבת הפעילות העסקית ומסייע בקבלת החלטות עסקיות מגוונות כגון:

  • כלי ניהולי המסייע בניתוח רווחיות מוצרים ובמיקוד במוצרים רווחיים.

  • כלי ניהולי המסייע בתמחור מכרזים ועסקאות גדולות ברווחיות נמוכה.

  • כלי לאיתור צווארי בקבוק בתהליך היצור.

  • כלי מסייע בהכוונת מדיניות המו"פ באופן שיביא להגדלת רווחיות.

  • כלי לבדיקת ביצוע אל מול תכנון בהטמעת תהליכי יצור חדשים.

  • כלי להערכת מלאי.

 

ישום תמחיר ניהולי כולל מספר שלבים:

  • אפיון תמחיר קיים, בחינת צרכים ניהוליים,  הצגת המלצות ליישום תמחיר ניהולי: במסגרת תהליך זה מבוצע אפיון מקצועי מתודי לתמחיר הקיים, נבחנים צרכים של גורמים שונים בחברה ומוגשות המלצות לעתיד.

  • הצגת ממצאים והמלצות, קבלת החלטות בנוגע לשינויים שיוטמעו ולתהליך הטמעתם.

  • הטמעת השינויים בחברה.

  • תחזוקה שוטפת לתמחיר באופן שמביא לשמירת הערכים המוספים שהוטמעו.​

א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי מעניקה ליווי לכל תהליכי היישום.

עבודות התמחיר נתפרות לצרכי הלקוח ומותאמות למבנה ולמורכבות החברה. התהליך מתבצע באמצעות אפיון מקצועי ומדויק של כלל הצרכים התפעוליים והניהוליים, במטרה להתאים את השירות לצורך הספציפי.

לקוחות מספרים

"אני שמח להמליץ על  שירית מחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי.

שירית שימשה יועצת לחברתנו טופ קאר שריון בע"מ בהכנת תכנית עסקית לחברה. ברצוני לציין כי בזמן כה קצר שעמד לרשותה, הצליחה שירית לעמוד בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות ומקצועיות עבודתה, עבודה שנעשתה מסביב לשעון ועמדה לרשותנו ככל הנדרש"

​דורון לבוק, מנכ"ל, טופ קאר שריון בע"מ

bottom of page