top of page

תכניות אסטרטגיות

תוכנית אסטרטגית מהווה מסמך ניהולי ומפת דרכים לחברה ולמנהליה, במסגרתו החברה בוחנת את פעילותה על פני תנאי הסביבה והשוק המשתנים ומגדירה את החזון, המקום אליו היא שואפת להגיע בעתיד.

במסגרת העבודה על התוכנית האסטרטגית מבוצע שיקוף לפעילות הקיימת ומוצעת תוכנית פעולה מפורטת במטרה להשיג יעדים מוגדרים.

תהליך העבודה מתבצע תוך בחינה של אלטרנטיבות לפעילות עתידית וגיבוש הכיוון המתאים לחברה ופעילותה.

תכנית אסטרטגית מורכבת ממספר אלמנטים עיקריים:

  • תיאור החברה והפעילות: חזון ויעוד, מטרות, ערכי ליבה ופירוט שירותים/מוצרים.

  • ניתוח השוק: ניתוח השוק, הענף, מתחרים ולקוחות, מיצוב החברה בשוק.

  • ניתוח פיננסי מעמיק המאפשר להבין יתרונות וחסרונות בפעילות הקיימת ומקומות שיש לשמר אל מול מקומות שיש צורך לשנות ולרענן.

  • הגדרת חלופות אסטרטגיות לעתיד, מיקוד במספר חלופות עיקריות, השוואת החלופות מהיבטים עסקיים, פיננסים, תפעוליים שיווקיים ואיכותיים. כולל מודל הכנסות, מודל הוצאות, תחזית תזרים מזומנים וצרכי הון, תחזית רווח והפסד.

  • בחירת מתווה: גיבוש הכיוון המתאים לחברה.

 

א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי מתמחה בהכנת תוכניות אסטרטגיות.

לחברה הניסיון, הידע והיכולת המקצועית לזהות את נקודות העוגן בארגון, לבנות אסטרטגיה המותאמת לארגון במטרה להגשים את חזונו, יעדיו ולהובילו להצלחה עסקית.

לקוחות מספרים

"אני שמח להמליץ על  שירית מחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי.

שירית שימשה יועצת לחברתנו טופ קאר שריון בע"מ בהכנת תכנית עסקית לחברה. ברצוני לציין כי בזמן כה קצר שעמד לרשותה, הצליחה שירית לעמוד בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות ומקצועיות עבודתה, עבודה שנעשתה מסביב לשעון ועמדה לרשותנו ככל הנדרש"

​דורון לבוק, מנכ"ל, טופ קאר שריון בע"מ

bottom of page