top of page

סיפור הצלחה - תכנית עסקית

עודכן: 29 באוג׳ 2018

חברה אשר התעניינה בפיתוח עסקי פנתה אלינו לגיבוש ולכתיבה של תוכנית עסקית.


הפנייה באה על רקע שינויים שחלו בשוק בו החברה פועלת ונתפסו כאיום אך גם כהזדמנות לצמיחה. החברה בקשה להבין מהן האלטרנטיבות עבורה וכיצד עליה להיערך על מנת לנצל את השינוי לטובת חיזוק מעמדה בשוק.


תהליך העבודה כלל מספר שלבים

בוצעה בדיקה מעמיקה של הפעילות הקיימת בתוך הבית ובקרב הלקוחות. בוצע ניתוח SWOT פנימי וחיצוני שבדק יתרונות וחוזקות מול חולשות ואיומים - כבר בשלב זה עלו תובנות אשר מנהלי החברה לא היו ערים להם.

בשלב הבא הוגדרו מספר כיווני התפתחות עתידיים שנבדלו בניהם בשווקי היעד, במיצוב החברה בשווקי היעד, ברמת ההכנסות הצפויה לעתיד וברמת המשאבים הנדרשים ליישום.


לכל כיוון התפתחות נבנתה תוכנית עסקית מפורטת, אשר כללה ניתוח עסקי, ניתוח כלכלי, וניתוח צורכי הון. עם סיום שלב זה היו בידי החברה מספר מפות דרכים לפיתוח עתידי.


התקיים סיעור מוחות ודיון מעמיק מהו הכיוון המתאים ביותר לחברה, והוחלט מהו הכיוון בו תלך החברה בעתיד.

עבור הכיוון הנבחר, נבנתה תוכנית עבודה מפורטת, במסגרתה הוגדרו יעדים ומשימות לכל תחום, הוגדרו לוחות זמנים מפורטים והוגדר תהליך בקרה.


כיום החברה נמצאת בעיצומו של תהליך יישום התוכנית, התהליך שבוצע הוביל לחיזוק מעמדה של החברה בשוק ולשיפור ניכר ביכולותיה לפעול לאור השינויים שחלו בענף.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page